ماموریت و چشم انداز

شرکت IPMI شرکتي است توسعه يافته با جايگاهي برتر در کشور، شايسته و مطرح در سطح بين المللي ماموريت شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران به عنوان يک شرکت پيمانکار عمومي(General Contractor) عبارت ‌است از ارائه خدمات مورد نياز اجراي پروژه ها اعم از مطالعات اوليه، مشاوره و مهندسي، مديريت، تأمين تجهيزات و اجرا به روشهاي مختلف تا سطح کليد در دست در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاهي و صنايع شيميايي در بازارهاي داخلي و بين المللي با تکيه بر تعامل کارا و مؤثر با کليه ذينفعان شرکت.