خط مشی سيستم مديريت يکپارچه

شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران، با مأموريت ارائه خدمات طراحي و مهندسي، تامين تجهيزات، اجرا، پيش‌راه‌اندازي و راه‏ اندازي پروژه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي، نيروگاهي و صنايع شيميايي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي فعاليت مي‏نمايد. مديريت ارشد شرکت بر اين باور است که توانمندي در جلب و ارتقاي سطح رضايت ذينفعان، از طريق برآوردن الزامات قراردادي و قانوني مورد نظر ايشان، ضامن موفقيت و توسعه پايدار شرکت مي‌باشد. در همين راستا و بمنظور بهره‏ گيري از سيستم‌هاي جديد مديريتي، شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران اقدام به برقراري، اجرا و نگهداشت سيستم مديريت يکپارچه بر اساس استانداردهاي بين‌المللي سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2008، سيستم مديريت کيفيت نفت و گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001:2010، سيستم مديريت محيط زيست ISO14001:2004، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 18001:2007 OHSAS و سيستم مديريت HSE- MS IOGP:1994 انجمن بين‌المللي توليدکنندگان نفت و گاز نموده است و تمامي کارکنان خود را ملزم به پايبندي به خط مشي شرکت، بهبود رضايت ذينفعان و همچنين ترفيع اعتبار حرفه‏ اي شرکت را درانطباق کامل عملکرد خود باموازين سيستم‌هاي مذکورنموده، و با مشارکت فعال خود، دوام و بهبود مستمر اثربخشي و کارآيي سيستم‌هاي مديريتي مذکور را تضمين مي نمايند.