آگهی مناقصه / مزایده عمومی

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران بواسطه در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارآمد قادر به انجام طرحهای عظیم نفت، گاز و پتروشیمی بصورت کلید در دست مستقلاً و یا با همکاری مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی می باشد.