مدیریت پروژه

 • مدیریت پروژه های مشاوره ای
 • مدیریت پروژه های مهندسی
 • مدیریت پروژه های مهندسی و خرید
 • مدیریت پروژه های مهندسی، خرید، ساخت و نصب

طراحی و مهندسی

 • تهیه و تکمیل اسناد فنی جهت مناقصات
 • مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی

تامین تجهیزات

 • تامین مواد و تجهیزات از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی
 • بررسی و بکار گیری امکانات بالقوه و ساخت تجهیزات در داخل کشور و بومی سازی
 • انجام نظارت و بازرسی های مربوطه
 • انجام پیگیری های لازم جهت تحویل به موقع کالا

مدیریت نصب و راه اندازی تجهیزات

 • مدیریت و هماهنگی بین پیمانکاران مختلف
 • مدیریت نصب، تست، راه اندازی تجهیزات و تحویل
 • مدیریت HSEQ در پروژه ها